רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

105עוסק פטור עפ"י הגדרתו בחוק מע"מ הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 98,707 ₪ לשנה, נכון לשנת 2017..

ישנן 3 רשויות שהעוסק הפטור פועל מולם: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. להלן הסבר קצר על כל אחת מהרשויות.
מע"מ
עוסק פטור נרשם במע"מ ע"י מילוי טופס 821, ישנם מס' עיסוקים שאינם רשאים להירשם במע"מ כעוסק פטור ביניהם בעלי מקצוע חופשי ונותני שירותים כגון: רופא, עו"ד, יועץ מס ועוד.
לאחר הרישום במע"מ ההתנהלות היחידה מולם היא דיווח מחזור העסקאות השנתי בגין השנה החולפת 01.01.XX – 31.12.XX. במידה וישנה חריגה במחזור מעבר לקבוע בחוק יש לשלם למע"מ 17% (נכון לשנת 2017) על ההפרש ולהירשם כעוסק מורשה. במידה ומדובר בחריגה קלה ניתן לבקש להישאר עוסק פטור גם בשנה העוקבת.
יש לציין כי עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס!
מס הכנסה
לאחר פתיחת תיק במע"מ יש להודיע למס הכנסה על תחילת פעילות עסקית ע"ג טופס 5329.
להלן הוראות ניהול ספרים שחלות על עוסק פטור עפ"י הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)
2 א. על אף האמור בסעיף 2, עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1)  שוברי קבלה או ספר פדיון יומי
(2)  תיק תיעוד חוץ
כאשר העוסק מקבל תקבול מלקוחותיו עליו להוציא קבלה, להלן ההגדרה עפ"י הוראות ניהול ספרים:
שובר קבלה: תיעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד ויכלול-מס' עוקב, שם הנישום ומס' ת.ז או מס' הרישום כעוסק לצורך מע"מ, תאריך, שם המשלם ומענו, סכום התקבול, מהות התקבול, חתימת המקבל. יש למסור עותק אחד למשלם.
ההתנהלות השוטפת מול מס הכנסה נעשית עפ"י צפי חבות. במידה וזוהי הכנסתו היחידה של העוסק והוא אינו צופה חבות במס באותה שנה מומלץ לבטל את המקדמות ע"ג טופס 2216 כדי להקל על תזרים המזומנים. בכל שנה יש להגיש דוח למס הכנסה בגין השנה הקודמת. יש לציין כי מס ששולם ביתר יתקבל לאחר הגשת הדוח השנתי בתוספת ריבית והצמדה.  ביטוח לאומי:
לביטוח לאומי מודיעים על שינוי עיסוק ע"י מילוי טופס 6101.
חשוב לציין כי בביטוח לאומי ישנה הגדרה "עצמאי שלא עונה להגדרה", משמעות הדבר היא שלא צריך לשלם דמי ביטוח לאומי בגין ההכנסות כעצמאי והכל בכפוף לתנאים בהגדרה, עובד פחות מ-12 שעות בשבוע והכנסות אינה עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק (9,673 ₪). יש לקחת בחשבון שדמי הביטוח לאומי הם ביטוח לכל דבר במקרה של פגיעה, מילואים או דמי לידה וכי תשלום דמי ביטוח לאומי מעניקים ניכוי בדו"ח השנתי דבר שחוסך מס לתשלום.
עוד חשוב לציין כי התשלומים מהווים מקדמה ע"ח הרווח העתידי של העוסק באותה שנה ויתכן שלאחר הגשת הדו"ח השנתי תיווצר לעוסק יתרת זכות או חובה. לעוסק פטור ישנם יתרונות רבים בהתנהלות שלו מול המוסדות ביניהם יתרון במחירים נמוכים יחסית לשוק מאחר ואינו גובה 17% מע"מ מהלקוח וכן עלויות ההתנהלות שלו נמוכים משמעותית.
ניתן להפוך מעוסק פטור למורשה ע"י מילוי טופס 821 מחדש אך כדי להפוך מעוסק מורשה לעוסק פטור יש להוכיח כי בשנתיים שקדמו אינך עובר את המחזור המוגדר בחוק.