רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

להלן מדרגות המס אשר פורסמו ע"י רשות המסים:

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית:

מדרגות מס חודשיות

מדרגות מס שנתיות

שיעור המס

עד 6,220

עד 74,640

10%

מ-6221 עד 8,920

מ 74,641 עד 107,040

14%

מ 8,921 עד 14,320

מ 107,041 עד 171,840

20%

מ 14,321 עד 19,900

מ 171,841 עד 238,800

31%

מ 19,901 עד 41,410

מ 238,801 עד 496,920

35%

מ 41,411 עד 53,333

מ 496,921 עד 640,000

47%

על כל שקל נוסף

על כל שקל נוסף

50%

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית:

הכנסה מצטברת חודשי

הכנסה מצטברת שנתי

שיעור המס

19,900

238,800

31%

41,410

496,920

35%

53,333

639,996

47%

על כל שקל נוסף

על כל שקל נוסף

50%

הכנסות פטורות ממס:

סעיף הכנסה

חודשי

שנתי

עיוור/נכה – הכנסה מיגיעה אישית

50,500

606,000

עיוור/נכה – הכנסה שלא מיגיעה אישית

6,060

72,720

פיצוי פרישה פטורים לכל שנת עבודה

12,200

לא רלוונטי

מענק פטירה פטור לכל שנת עבודה

24,400

לא רלוונטי

פיצוי הלנת שכר

8,040

לא רלוונטי

שכר מינימום לצורך משיכה בפטור מקופ"ג

5,000

לא רלוונטי

תקרת הכנסה חודשית פטורה משכר דירה למגורים

5,010

לא רלוונטי

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר

לא רלוונטי

177,787

פדיון מניית חבר באגודה

לא רלוונטי

317,0000

הפרשות פטורות ממס בעת התשלום:

סעיף

חודשי

שנתי

תקרה לפיצויים סעיף 3 (ה3) (1א)

2,667

32,000

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופ"ג לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה

24,183

290,196

תקרת הכנסה להפרשה לקרן השתלמות (לרבות בעלי שליטה)

15,712

188,544

הוצאות המותרות בניכוי:

סעיף

חודשי

שנתי

קרן השתלמות לעצמאי וחברי קיבוץ

21,666.66

259,999.92

הוצאות לינה באזור פיתוח

1,770

לא רלוונטי

כיבוד במקום העסק

התקרה בוטלה

לא רלוונטי

משכורת למומחה חוץ

13,100

לא רלוונטי

מתנות ליחיד בישראל(שנתי)

לא רלוונטי

210

ניכויים אישיים מההכנסה:

סעיף

חודשי

שנתי

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה סעיף 47 (א) (1)

8,600

103,200

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)- שאינו עמית מוטב

12,200

146,400

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)- עמית מוטב

17,200

206,400

חיסכון מירבי מהכנסה מעבודה –שכיר 47(5%)

430

5160

חיסכון מירבי מהכנסה אחרת –עצמאי 47(7%)

854

10,248

זיכויים מהמס:

סעיף

חודשי

שנתי

ערך נקודת זיכוי

215

2580

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – 45א'(ה)

8600

103,200

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה- 45א'(ה)- שאינו עמית מוטב

12,200

146,400

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה- 45א'(ה)- עמית מוטב

17,200

206,400

סכום חיסכון מזערי

167

2,004

חיסכון מרבי ליחיד שיש לו הכנסת עבודה-שכיר 45א' (7%)

602

7,224

חיסכון מרבי ליחיד שאין לו הכנסת עבודה-עצמאי 45א' (5.5%)

671

8,052

תרומות (סכום מינימום שנתי)

לא רלוונטי

180

תרומות ( סכום מרבי ועד 30% מהכנסה שנתי)

לא רלוונטי

9,184,000

תקרת הכנסה לעבודה במשמרות

10,570

126,840

זיכוי מירבי לעבודה במשמרות

925

11,100

·         "עמית מוטב"- הינו יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו , בשנת המס סכומים לקופ"ג לקצבה בסכום שאינו פחות מ -16% מסך על השכר הממוצע במשק לאותה שנת מס.

·        שכר ממוצע במשק הינו 9,673 ₪ .

 

·        18572=12*0.16*9,673