רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

 הפקדות לקופות גמל   לקצבה  לשנת 2017  (ביטוח מנהלים /קצבה /קרן פנסיה/קופת גמל לעצמאי  )

נושא קופות הגמל עבר שינוי חקיקה משמעותיים ביותר הן מבחינת ההפקדות, הן מבחינת המשיכות והן מבחינת שיעורי ההכרה בתשלומים..

הפקדות לקופות גמל /קצבה לאחר תיקון מספר 3 לחוק קופות גמל

החל משנת 2008, לאחר תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על השירותים פיננסים [להלן - "חוק קופות גמל"]. נסגרו כל קופות גמל לתגמולים להפקדות חדשות, וניתן להפקיד בקופות גמל למטרת קצבה בלבד.

בעקבות תיקון 153 לפקודה נוצרו שלושה סוגי עמיתים:

1. עמית מוטב - מי שהופקד בעבורו סכום לקצבה, שהוא לפחות בשיעור 16% מן השכר הממוצע במשק בשנת 2017 -- 18,572  ₪ ,

2. עמית יחיד - מי שתואם אחד מן התנאים הבאים:  

א. נולד לפני שנת 1961.

ב. "הייתה לו, בשנת המס, הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה."

כיום אין חשיבות לעמית יחד

3. יחיד שאינו עמית מוטב ושאינו עמית יחיד - כל עמית, שאינו תואם אף אחד מן התנאים לעיל (כלומר: הוא נולד בשנת 1961, או מאוחר יותר; אין לו בשנת המס הכנסת עבודה, שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה; ולא הופקדו בעבורו סכומים לקצבה בשיעור לעיל).

לסיווג סוגי העמיתים, כאמור, עדיין יש השלכות שונות, הנוגעות להטבות המס בגין ההפקדות. אולם, בכל הקשור להפקדה בקופת גמל  בלי להפקיד קודם ברובד פנסיוני מוגדר אין כיום כל משמעות. שכן, כאמור, אי אפשר להפקיד יותר בקופות גמל  לתגמולים, וכל ההפקדות הן אך ורק לקופת גמל לקצבה.

המחוקק - בתיקון 153 לפקודה - ראה לנכון "לכוון" את הציבור למסלול הקצבה, כדי לאפשר קיום בכבוד לציבור החוסכים. המחוקק אינו רואה בצבירת הפנסיה, בשנים הקודמות, מעשה שדי בו כדי לאפשר קיום בכבוד, אם העמית אינו ממשיך לצבור זכויות לפנסיה, לכל אורך שנות עבודתו.

המחוקק מעוניין, שזכויות הפנסיה ימשיכו להיצבר באופן שוטף ותמידי, כיוון שלולא כך, בדרך כלל לא יהיה די בפנסיה המובטחת, בשל ההפקדות הישנות, כדי לאפשר לעמית רמת חיים סבירה, בהשוואה לרמת החיים שאליה הוא התרגל בטרם פרש לפנסיה. מסיבה זו, רק אם זכויות הפנסיה התקציבית ממשיכות להיצבר בשנת המס, תתאפשר גם פנייה למסלול ההוני.

הזכות לחיות בכבוד

בתיקון מס' 3 לחוק  קופות גמל דאג המחוקק להבטיח קיום בכבוד לציבור החוסכים, בכך שאפשר להוון סכומים מקופות  הקצבה, רק למי שהוכיח את קיומה של קצבה מינימאלית (4,405 ש"ח בערכים של שנת 2017) לכל ימי חייו. כך תושג, מחד, המטרה של קיום בכבוד, ומאידך, תתאפשר משיכה הונית חד-פעמית.

ניכוי בגין הפקדה בקופ"ג:

 עמית מוטב יכול ליהנות מניכוי בגין הפקדות בקופ"ג לקצבה שלו, או של בן זוגו, או של ילד מעל גיל 18.

כל עמית אחר ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים) בגין הפקדה שלו, או של בן זוגו.

הניכוי בעמית מוטב

1. 11% מן ההכנסה לעמית עצמאי. ההכנסה לעמית עצמאי הינה 103,200 ש"ח בניכוי הכנסה המבוטחת או הכנסה חייבת בניכוי הכנסה המבוטחת הסכום הנמוך.

2. נוסף על כך 7%-11% מן ההכנסה הנוספת.

הכנסה נוספת הינה הנמוכה מבין אלה:

א. הכנסה חייבת של יחיד לפני הניכוי בגין תשלום לביטוח לאומי, ובגין הפקדה בקופ"ג, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 103,200 ש"ח בשנה.

ב. הכנסה חייבת של יחיד לפני הניכוי בגין תשלום לביטוח לאומי, ובגין הפקדה בקופ"ג עד לסכום של 290,196 ש"ח לשנה, בניכוי ההכנסה המבוטחת, או סכום של 103,200 ש"ח, על פי הגבוה מבניהם..

לעתים ניתן לקבל זיכוי גבוה מ-7% בגין הכנסה נוספת, אם ההפקדה הינה מעל 12%, ואז ניתן לקבל שיעור נוסף על הניכוי של 7% עד תקרה מרבית של 11%.

הניכוי כעמית יחיד/יחיד

7% מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה, ובמקרה זה הכנסה מזכה יהיו 146,400 ש"ח. אם לעמית הייתה גם הכנסת עבודה, ינכו מן הסכום לעיל 103,200 ש"ח, או הכנסת עבודה כנמוך.

ניתן לקבל ניכוי מעל 7%, אם הופקדו מעל 11% ובמקסימום 16%, וכך יינתן ניכוי מרבי של 7% בתוספת 4%.

אם יש הכנסת עבודה:  כנמוך מבין 5% מן ההכנסה המזכה – 103,2000 ש"ח, שההכנסה שבגינה הפקידו אינה מבוטחת, או 5% מהכנסה של 290,196 ש"ח בניכוי הכנסה מבוטחת כנמוך.

זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג סעיף 45א לפקודת מס הכנסה.

 במסגרת תיקון 163 לפקודה בוטלה ההבחנה בין פנסיית יסוד לפנסיה מקיפה  כך שכל ההפקדות לקצבה מקנות זיכוי של 35%

כמו כן ניתן זיכוי נוסף בגין רכישת פנסיית שארים עד תקרה של 1.5% מהכנסה המזכה . 

עמית מוטב מקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה, בגין הפקדה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 18.

כל העמיתים מקבלים זיכוי, גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מחלק שלא ניתן זיכוי בגינו, למישהו אחר.

זיכוי עמית מוטב כגבוה מבין:

1. 2,004 ש"ח.

2. כנמוך מבין:

א. לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, 5% מן ההכנסה בסך 206,400 ש"ח.

ב. הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של:

1. 7% מהכנסתו המבוטחת עד או תקרה של 103,200 ₪ כנמוך משניהם.

2. 5% מהכנסתו, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 206,400 ש"ח בניכוי סכום של 103,200 ש"ח, או סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

עמית יחיד/יחיד כגבוה מבין:

1. 2,004   ₪

2.  א. 5% מן הכנסה המזכה בסך 146,400 ש"ח, אם למבוטח לא הייתה הכנסת עבודה או הכנסתו המזכה כנמוך.

ב. 7% מן הכנסה המזכה בסך 103,200 ש"ח, אם למבוטח הייתה הכנסת עבודה  הכנסתו המזכה כנמוך.

זיכוי במס יהיה בשיעור של 35%

ביטוח חיים - נין לקבל זיכוי של 5% עד הכנסה המזכה > הזיכוי יהיה 25%.

 

אנו ממליצים לפנות למשרדנו לקבל יעוץ  פרטני לפני סוף השנה.