רח' שדרות רגר 28, חדר 7, באר שבע, טל' 08-6657058, פקס 08-6657067, נייד 052-3390232

office office office office

יצחק פיירשטיין הינו יועץ מס מוסמך המעניק את שירותיו לארגונים, חברות ועסקים בכל סדר גודל, במטרה לייעל ולמקסם את התנהלותם הפיננסית.

כללים להחתמת עובד על כתב ויתור על זכויות.
הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'.

כל מה שרצית לדעת על קבלת ”מענק עבודה“ - "מס הכנסה שלילי"
עבור שנת המס 2017, שכירים ועצמאים.

החלטת מיסוי לגבי קצבת גישור עד לגיל פרישה.
מתוך אתר רשות המיסים

יצחק פיירשטיין

 הפקדות לקופות גמל   לקצבה  לשנת 2017  (ביטוח מנהלים /קצבה /קרן פנסיה/קופת גמל לעצמאי  )

נושא קופות הגמל עבר שינוי חקיקה משמעותיים ביותר הן מבחינת ההפקדות, הן מבחינת המשיכות והן מבחינת שיעורי ההכרה בתשלומים..

הפקדות לקופות גמל /קצבה לאחר תיקון מספר 3 לחוק קופות גמל

החל משנת 2008, לאחר תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על השירותים פיננסים [להלן - "חוק קופות גמל"]. נסגרו כל קופות גמל לתגמולים להפקדות חדשות, וניתן להפקיד בקופות גמל למטרת קצבה בלבד.

בעקבות תיקון 153 לפקודה נוצרו שלושה סוגי עמיתים:

1. עמית מוטב - מי שהופקד בעבורו סכום לקצבה, שהוא לפחות בשיעור 16% מן השכר הממוצע במשק בשנת 2017 -- 18,572  ₪ ,

2. עמית יחיד - מי שתואם אחד מן התנאים הבאים:  

א. נולד לפני שנת 1961.

ב. "הייתה לו, בשנת המס, הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה."

כיום אין חשיבות לעמית יחד

3. יחיד שאינו עמית מוטב ושאינו עמית יחיד - כל עמית, שאינו תואם אף אחד מן התנאים לעיל (כלומר: הוא נולד בשנת 1961, או מאוחר יותר; אין לו בשנת המס הכנסת עבודה, שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה; ולא הופקדו בעבורו סכומים לקצבה בשיעור לעיל).

לסיווג סוגי העמיתים, כאמור, עדיין יש השלכות שונות, הנוגעות להטבות המס בגין ההפקדות. אולם, בכל הקשור להפקדה בקופת גמל  בלי להפקיד קודם ברובד פנסיוני מוגדר אין כיום כל משמעות. שכן, כאמור, אי אפשר להפקיד יותר בקופות גמל  לתגמולים, וכל ההפקדות הן אך ורק לקופת גמל לקצבה.

המחוקק - בתיקון 153 לפקודה - ראה לנכון "לכוון" את הציבור למסלול הקצבה, כדי לאפשר קיום בכבוד לציבור החוסכים. המחוקק אינו רואה בצבירת הפנסיה, בשנים הקודמות, מעשה שדי בו כדי לאפשר קיום בכבוד, אם העמית אינו ממשיך לצבור זכויות לפנסיה, לכל אורך שנות עבודתו.

המחוקק מעוניין, שזכויות הפנסיה ימשיכו להיצבר באופן שוטף ותמידי, כיוון שלולא כך, בדרך כלל לא יהיה די בפנסיה המובטחת, בשל ההפקדות הישנות, כדי לאפשר לעמית רמת חיים סבירה, בהשוואה לרמת החיים שאליה הוא התרגל בטרם פרש לפנסיה. מסיבה זו, רק אם זכויות הפנסיה התקציבית ממשיכות להיצבר בשנת המס, תתאפשר גם פנייה למסלול ההוני.

הזכות לחיות בכבוד

בתיקון מס' 3 לחוק  קופות גמל דאג המחוקק להבטיח קיום בכבוד לציבור החוסכים, בכך שאפשר להוון סכומים מקופות  הקצבה, רק למי שהוכיח את קיומה של קצבה מינימאלית (4,405 ש"ח בערכים של שנת 2017) לכל ימי חייו. כך תושג, מחד, המטרה של קיום בכבוד, ומאידך, תתאפשר משיכה הונית חד-פעמית.

ניכוי בגין הפקדה בקופ"ג:

 עמית מוטב יכול ליהנות מניכוי בגין הפקדות בקופ"ג לקצבה שלו, או של בן זוגו, או של ילד מעל גיל 18.

כל עמית אחר ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים) בגין הפקדה שלו, או של בן זוגו.

הניכוי בעמית מוטב

1. 11% מן ההכנסה לעמית עצמאי. ההכנסה לעמית עצמאי הינה 103,200 ש"ח בניכוי הכנסה המבוטחת או הכנסה חייבת בניכוי הכנסה המבוטחת הסכום הנמוך.

2. נוסף על כך 7%-11% מן ההכנסה הנוספת.

הכנסה נוספת הינה הנמוכה מבין אלה:

א. הכנסה חייבת של יחיד לפני הניכוי בגין תשלום לביטוח לאומי, ובגין הפקדה בקופ"ג, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 103,200 ש"ח בשנה.

ב. הכנסה חייבת של יחיד לפני הניכוי בגין תשלום לביטוח לאומי, ובגין הפקדה בקופ"ג עד לסכום של 290,196 ש"ח לשנה, בניכוי ההכנסה המבוטחת, או סכום של 103,200 ש"ח, על פי הגבוה מבניהם..

לעתים ניתן לקבל זיכוי גבוה מ-7% בגין הכנסה נוספת, אם ההפקדה הינה מעל 12%, ואז ניתן לקבל שיעור נוסף על הניכוי של 7% עד תקרה מרבית של 11%.

הניכוי כעמית יחיד/יחיד

7% מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה, ובמקרה זה הכנסה מזכה יהיו 146,400 ש"ח. אם לעמית הייתה גם הכנסת עבודה, ינכו מן הסכום לעיל 103,200 ש"ח, או הכנסת עבודה כנמוך.

ניתן לקבל ניכוי מעל 7%, אם הופקדו מעל 11% ובמקסימום 16%, וכך יינתן ניכוי מרבי של 7% בתוספת 4%.

אם יש הכנסת עבודה:  כנמוך מבין 5% מן ההכנסה המזכה – 103,2000 ש"ח, שההכנסה שבגינה הפקידו אינה מבוטחת, או 5% מהכנסה של 290,196 ש"ח בניכוי הכנסה מבוטחת כנמוך.

זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג סעיף 45א לפקודת מס הכנסה.

 במסגרת תיקון 163 לפקודה בוטלה ההבחנה בין פנסיית יסוד לפנסיה מקיפה  כך שכל ההפקדות לקצבה מקנות זיכוי של 35%

כמו כן ניתן זיכוי נוסף בגין רכישת פנסיית שארים עד תקרה של 1.5% מהכנסה המזכה . 

עמית מוטב מקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה, בגין הפקדה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 18.

כל העמיתים מקבלים זיכוי, גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מחלק שלא ניתן זיכוי בגינו, למישהו אחר.

זיכוי עמית מוטב כגבוה מבין:

1. 2,004 ש"ח.

2. כנמוך מבין:

א. לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, 5% מן ההכנסה בסך 206,400 ש"ח.

ב. הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של:

1. 7% מהכנסתו המבוטחת עד או תקרה של 103,200 ₪ כנמוך משניהם.

2. 5% מהכנסתו, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 206,400 ש"ח בניכוי סכום של 103,200 ש"ח, או סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

עמית יחיד/יחיד כגבוה מבין:

1. 2,004   ₪

2.  א. 5% מן הכנסה המזכה בסך 146,400 ש"ח, אם למבוטח לא הייתה הכנסת עבודה או הכנסתו המזכה כנמוך.

ב. 7% מן הכנסה המזכה בסך 103,200 ש"ח, אם למבוטח הייתה הכנסת עבודה  הכנסתו המזכה כנמוך.

זיכוי במס יהיה בשיעור של 35%

ביטוח חיים - נין לקבל זיכוי של 5% עד הכנסה המזכה > הזיכוי יהיה 25%.

 

אנו ממליצים לפנות למשרדנו לקבל יעוץ  פרטני לפני סוף השנה.

117תפקידו של יועץ המס הוא לייעץ לבעלי עסקים ברישום וניהול חשבונותיהם, לעסוק בניהול חשבונות, לערוך למענם את דו"חות ההכנסה השנתיים ואת הדיווחים לשלטונות המס כמו הצהרת הון . יועץ מס מייצג את הלקוחות בפני שלטונות המס בכל נושא הקשור לניהול המיסים בחברה או העסק. בנוסף הוא יכוון את בעל העסק בהחלטות על הוצאות פיטורין ופרישה.

 

כל חברה או עסק נדרש לניהול חשבונות והגשת דוחות לשלטונות מע"מ ,ביטוח לאומי ומס הכנסה על פי חוק. עצמאיים זקוקים ליועצי מס, לא רק לניהול ספרים, אלא בעיקר לצורך קבלת ייעוץ שוטף בענייני מיסים .

 

יועץ יכול לחסוך לבעל העסק כסף רב מתברר שהחישובים של מס ההכנסה הם לא תמיד נכונים. בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים, כדאי לפנות ליועץ מס מדי כמה שנים כדי לוודא שלא מגיע לכם החזר מס. זאת לאור הטבות המס המוענקים לאזרחי המדינה, ולא תמיד אנו מודים ייעוץ מס לחברות יועץ מס מציע לחברות מגוון רחב של שירותים בתחום הייצוג מול הרשויות בדגש על רשות המיסים. קודם כל, רואה החשבון יטפל בכל הנושא שהחל ברישום החברה ברשם החברות, כולל פתיחת תיק במע"מ ותיק במס ההכנסה.

ייעוץ לעצמאים:

יועץ מס מטפל בפתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה ובביטוח הלאומי. יש לזכור שעצמאיים צריכים לשלם ביטוח לאומי, לעתים מוסדות אלו מבקשים תשלומים מופרזים ללא קשר להכנסה, וכאן תפקידו של יועץ המס לבדוק את העניין.

ייעוץ מס ללקוחות פרטיים:

מערכת המסים במדינת ישראל היא מורכבת ומסובכת ישנם חוקים ותקנות רבות המזכות את הזכאים מתשלום מסים או מהטבות שונות בתשלום המס. כמו מיסוי מס הכנסה מופחת לאזורי עדיפות לאומית, הזיכוי ניתן כנגד הצגת אישור מהרשות – אישור תושב.

 

הנהלת חשבונות - ביצוע הנהלת חשבונות וראיית חשבון לחברות, לעצמאיים, לשותפויות ולעמותות., יעוץ והכוונה בהכנת משכורות ובליווי חשבונאי. משכורות הנהלת חשבונות בתחום הכנת משכורות חודשיות. הנהלת חשבונות בתחום הפקת תלושי שכר.

 

הנהלת חשבונות בתחום הגשת דוחות לרשויות המס מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי טיפול בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי בנושאי מילואים, דמי לידה, ודמי אבטלה

113עוסק מורשה נחשב אדם שיש לו עסק עצמאי, במקצוע חופשי, וסכום עסקאותיו עולה על הסכום הקבוע בחוק. עוסק מורשה חייב לדווח על עסקאותיו פעם בחודשיים גם למע"מ וגם למס הכנסה ובמידת הצורך גם לשלם ביטוח לאומי. ההוצאות מתחלקות לכמה סוגים, בהתאם לאחוזי קיזוז המע"מ קיזוז מלא – הוצאות עבורן התקבלה חשבונית מס חוקית, לדוגמא הוצאות טלפון וחשמל, הוצאות שכירות, אחזקה, צורכי משרד ועוד, ואז מתקיימים החזרי מס לעצמאי. קיזוז של 2/3 מע"מ – הוצאות רכב, הוצאות טלפון סלולארי, ביגוד במקרים בהם הבית משמש כמשרד של העסק ניתן לקחת את החלק היחסי של הבית המשמש כעסק ולחשב עבורו את הוצאות הארנונה החשמל והטלפון.

105בחקיקה נקבע כי עוסק פטור הוא עוסק המשתכר לא יותר מ- 74,972 ₪ סכום זה משתנה מידי מספר שנים. עסק אשר מחזור עסקאותיו צפוי להיות נמוך מסכום זה, נחשב לעוסק פטור. עוסק פטור זכאי לפטור מהגשה של דוח"ות ותשלומי מע"מ. כמו כן, הוא יכול להגיש רק קבלות, ולא חשבוניות מס. את תשלומי המס הכנסה הוא משלם רק בסוף שנה. כאשר עוסק פטור מגיע לסכום הקבוע בחוק ומחזור ההכנסות שלו עובר אותו, הוא חייב להרשם כעוסק מורשה. אין עוסק פטור יכול לעבוד עם חשבוניות מס אלא רק עם קבלות ולכן העבודה עם מוסדות קצת מסובכת. כמו כן, ישנם עצמאים אשר חייבים להירשם כעוסק מורשה, זאת בלי קשר להכנסותיהם בשנת המס – רופאים, טכנאים, אדריכלים, מנהלי חשבונות אלה חייבים בפתיחת תיק מלא.